Gebruik de kortingscode PROEVEN20 voor 20% korting op je eerste bestelling

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Luna's Suikervrije Shop, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
  2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Luna's Suikervrije Shop uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  4. Luna's Suikervrije Shop is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Luna's Suikervrije Shop zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 


Artikel 2. Offertes

 1. Luna's Suikervrije Shop is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte of overeenkomst vermeld.


Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
  2. Luna's Suikervrije Shop behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
  3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Luna's Suikervrije Shop het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door Luna's Suikervrije Shop genoemde leveringstermijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Luna’s Suikervrije Shop bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Luna’s Suikervrije Shop schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
  2. Overschrijding van de door Luna’s Suikervrije Shop opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
  3. In geval Luna’s Suikervrije Shop de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.
  4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 20 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail aan Luna’s Suikervrije Shop te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 20 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.


Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Luna’s Suikervrije Shop zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
  3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Luna’s Suikervrije Shop de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Luna’s Suikervrije Shop daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
  4. In afwijking van lid 3 zal Luna’s Suikervrije Shop geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Luna’s Suikervrije Shop kunnen worden toegerekend.


Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Luna’s Suikervrije Shop naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
  2. De vorderingen van Luna’s Suikervrije Shop op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Luna’s Suikervrije Shop ter kennis gekomen omstandigheden Luna’s Suikervrije Shop goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Luna’s Suikervrije Shop de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
  3. In de hierboven genoemde gevallen is Luna’s Suikervrije Shop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Luna’s Suikervrije Shop schadevergoeding te vorderen. 
  4. Luna’s Suikervrije Shop heeft het recht om bestellingen gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren zonder reden van opgaaf.

 

Artikel 7. Ruilen

U mag non-food producten retourneren binnen 14 dagen, mits onbeschadigd en ongeopend. U betaalt zelf de kosten voor het retour zenden van de bestelling. Levensmiddelen kunnen niet retour gestuurd worden, levensmiddelen vallen buiten het herroepingsrecht omdat deze bederfelijk zijn. De retourkosten dient de klant zelf te betalen.

 

Artikel 8. Niet geleverde/beschadigde producten

Bij aankomst van de bestelling moet u de bestelling controleren op de juiste producten en op de juiste hoeveelheid. Bij niet geleverde producten moet u dit binnen 48 uur melden.

Indien een product zodanig is beschadigd dat het niet meer genuttigd kan worden, kan je contact met ons opnemen zodat we een passende oplossing kunnen aanbieden. Laat ons dit z.s.m. maar binnen 48 uur na ontvangst per e-mail weten.

* Bij een klacht over een beschadigd product, dien je wel altijd het product te bewaren. Wij kunnen om foto's vragen óf om het product terug te sturen. 

 

Artikel 9. Breuk bij chocolade

Op chocoladerepen en chips geven we geen breuk garantie. Het is niet mogelijk een gebroken reep te retourneren

 

Disclaimer

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.